Below are sample sentences containing the word "self-employed" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "self-employed", or refer khổng lồ the context using the word "self-employed" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Self-employed là gì


1. He"s possibly self-employed.

Hắn hoàn toàn có thể trường đoản cú kinh doanh.

2. There is also a vehicle called the Self-Employed 401k (or SE 401k) for self-employed people.

Dường như còn có một phương tiện được điện thoại tư vấn là 401k Tự Kinh doanh (hoặc SE 401k) dành cho những người làm cho nghề thoải mái.

3. 1 . Individual - employed and self-employed

1 . Cá nhân - làm cho thuê và có tác dụng nghề từ do

4. The mean income for the self-employed is 6,379.

Thu nhập bình quân của rất nhiều tín đồ từ sale là 6.379.

5. Many people living with disabilities choose lớn be self-employed.

Nhiều người khuyết tật lựa chọn có tác dụng bạn có tác dụng nghề tự do thoải mái.

6. Self-employed persons sometimes declare more deductions than an ordinary employee.

Những người làm nghề tự do thoải mái đôi lúc knhị nhiều khoản khấu trừ rộng một nhân viên cấp dưới bình thường.

7. Lazar"s occupation was listed as self-employed film processor on bankruptcy documents.

Công Việc của Lazar được liệt kê là nhân viên xử trí phyên ổn chụp từ bỏ theo các tài liệu phá sản.

8. Where the life insurance is provided through a superannuation fund, contributions made to lớn fund insurance premiums are tax deductible for self-employed persons và substantially self-employed persons & employers.

Nơi bảo đảm nhân tchúng ta là hỗ trợ thông sang một quỹ hưu bổng, góp phần cho quỹ bảo đảm được khấu trừ thuế cho tất cả những người từ bỏ cai quản và đáng kể những người dân trường đoản cú thống trị và fan lao hễ.

9. Many of the self-employed work as traders in the Oriental Plaza in Gaborone.

Xem thêm: " Develop Là Gì - Nghĩa Của Từ Develop

hầu hết fan lao cồn thoải mái là là những thương buôn tại Oriental Plaza ngơi nghỉ Gaborone.

10. Alternatively, low-productivity workers could be losing their jobs & are forced lớn be self-employed.

Dường như, tín đồ lao cồn năng suất tốt rất có thể bị mất Việc làm và đề nghị làm cho nghề tự do thoải mái.

11. The study notes that the gap could be due lớn underreporting of income by the self-employed.

Nghiên cứu vớt lưu ý rằng khoảng cách rất có thể là vì việc khai rẻ nút thu nhập cá nhân của fan làm cho nghề tự do thoải mái.

12. The sales force were all self-employed and worked on either a part-time or full-time basis.

Lực lượng bán sản phẩm những tự thống trị cùng làm việc trên các đại lý buôn bán thời hạn hoặc toàn thời hạn.

13. Self-employed workers cannot contribute to a company-run 401k plan of the type with which most people are familiar.

Những tín đồ làm nghề tự do quan trọng đóng góp vào một trong những chiến lược 401k của chúng ta mà lại số đông những fan đông đảo rất gần gũi.

14. Kerishnie Naiker grew up in Reservoir Hills, Durban with her parents Amra và Joey, a self-employed businessman & two siblings.

Kerishnie Naicker phệ lên sinh hoạt Reservoir Hills, Durban cùng với phụ huynh Amra cùng Joey, một doanh nhân chủ quyền với nhì anh chị em ruột.

15. 15 If self-employed, are we truthful in all our business dealings, or vì we sometimes fail to speak truth with our neighbor?

15 Nếu tự sale, chúng ta gồm chân thật vào phần lớn bài toán làm cho ăn mua sắm không?

16. Self-employed persons report their business income or loss on Schedule C of IRS Form 1040 và calculate the self-employment tax on Schedule SE of IRS Form 1040.

Người trường đoản cú doanh báo cáo về thu nhập cá nhân marketing hoặc tổn thất của họ trên Bảng C của mẫu mã IRS 1040 cùng tính thuế từ doanh về Biểu SE của Mẫu IRS 1040.

17. In some countries governments (the United States & United Kingdom, for example) are placing more emphasis on clarifying whether an individual is self-employed or engaged in disguised employment, often described as the pretense of a contractual intra-business relationship lớn hide what is otherwise a simple employer-employee relationship.

Tại một số nước nhà, các chính phủ nước nhà (Hoa Kỳ với Anh Quốc) vẫn tập trung nhiều hơn thế vào vấn đề nắm rõ liệu một cá thể làm nghề tự do tuyệt thao tác làm việc hàng nhái, hay được diễn tả là vờ vịt mối quan hệ nội cỗ theo vừa lòng đồng để giấu mọi gì còn nếu không quan hệ giữa người sử dụng lao hễ với tín đồ lao rượu cồn dễ dàng và đơn giản.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *