Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể dạy dỗ để giúp các bạn nói đến định kỳ học của mình, trường bản thân vẫn học, môn học mình đang theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Phòng tuyển sinh tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức rước bạn học làm trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (bài toán có tác dụng của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm Việc tại nhà, ko đề xuất chuyển vận.

▪ Thời gian giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính kết nối Internet bất biến, tai nghe, microphone bảo vệ cho vấn đề dạy học online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

▪ Giao tiếp liên tiếp, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức nhanh chóng.

Xem thêm: Diễn Viên Thanh Tân Bao Nhiêu Tuổi, Diễn Viên 'Lật Mặt' Hôn Vợ Trong Ảnh Cưới

▪ Lộ trình có thiết kế riêng cho từng học tập viên khác nhau.

▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành câu hỏi của học tập viên.

▪ Học đa số lúc những nơi, thời hạn biến hóa năng động.


*

▪ Được học tập tại môi trường chuyên nghiệp hóa 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết Áp sạc ra bằng vnạp năng lượng bạn dạng.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc chấm dứt Áp sạc ra.

▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới cùng tài liệu vào quá trình học tập.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, trên 900 Toeic.


*

A/an/the là đa số từ bỏ hết sức không còn xa lạ vào giờ đồng hồ anh, chúng được call là mạo từ bỏ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ bỏ không xác định và mạo tự xác định.

*

maze-mobile.com Learning System - Hệ thống học tập giờ đồng hồ Anh giao tiếp trọn vẹn cho tất cả những người bắt đầu bước đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *