Tiếp tục học 90 trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhằm nâng cao vốn từ vựng siêng ngành của mình nhé

Hôm nay maze-mobile.com sẽ tiếp tục share 90 từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng thứ nhất các bạn đề nghị học tập chịu khó với ghi ghi nhớ kĩ phần 1 sẽ rồi mới gửi thanh lịch phần 2 nhé.

=> 90 tự vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp đỡ bạn ghi lưu giữ và sử dụng từ vựng tiếng Anh hiệu quả

=> Những biến hóa báo tốt gặp mặt ngơi nghỉ sân bay bởi giờ Anh

*

90 trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Referred To Là Gì ? Sử Dụng "Refer To" Thế Nào Chính Xác

Labor Employment and Management – Sử dụng với Quản lý lao động

- Annual leave sầu (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường cách tân và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave sầu (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc lúc tất cả người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung đột lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao động trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử lý kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới và cấp cho bên trên cai quản lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao rượu cồn loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tranh mãnh chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao động thân người tiêu dùng lao đụng và fan lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ luân chuyển lao hễ (tỉ lệ thành phần vứt việc)

- Maternity leave (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

- Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng trọn lương

- Paternity leave sầu (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinh con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

- Siông chồng leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), & training) (n, pl) – Năm nguyên tố ngẫu nhiên nhân viên nào cũng bắt buộc nhằm thực hiện hiệu quả công việc: thời hạn (Time), chuyên môn hoặc kĩ năng (Technique = Skill), tài năng (Talent = Ability) cùng đào tạo (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm công

- Unpaid leave sầu (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay không lương

2. Salary và Benefits – Lương với an sinh thôn hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm thêm giờ đồng hồ, tiền làm thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số chi phí thỏa thuận trả cho những người lao động hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm làng hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là tiền được trả mặt hàng tuần, nhiều khi mỗi ngày dựa vào nút chi phí công theo giờ đồng hồ, ngày hoặc tuần hoặc theo trọng lượng quá trình hoặc một hình thức làm sao đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng tất cả trường đoản cú vựng trên để giúp đỡ bạn học tập giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự một cách rất tốt.quý khách hàng rất có thể tham khảo thêm giải pháp học tập tự vựng tiếng Anhcủa maze-mobile.com nhằm học hành được hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn học tập giờ Anh thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *