Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Lieutenant general là gì

Sectional interests were especially powerful, and conquest was driven forward by ambitious colonels, civil servants and professional patriots.
Nor was it a matter of blood or nobility, although status và seniority - whether of colonels or corporals - were important.
The old service is constructed around a prosopographical study of over six hundred men commissioned as colonels - commanders of regiments - in the royal armies between 1642 and 1646.
She appealed to lớn my sympathy, saying that she was already elderly, so that her pains would be very severe, và that she was a colonel"s widow.
I should like to lớn know the nature of the colonel"s command, và how far he is to joint in our debates.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition lớn parents và children

Về bài toán này
*

Xem thêm: Sử Dụng Tiếng Anh Là Gì - Chuyên Dụng Trong Tiếng Anh Là Gì

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *