- Căn cđọng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. ngày 12 tháng tư năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, thực hiện cùng thống trị viên chức;
Pursuant khổng lồ the Government"s Decree No. 29/2012/ND-CPhường dated April 12, 2012 on recruitment, employment và management of civil servants
- Căn uống cứ đọng Quyết định số: ….. của …….. về việc phê coi xét hiệu quả tuyển chọn dụng .................

Bạn đang xem: Hợp đồng không xác định thời hạn tiếng anh là gì


Pursuant lớn Decision No. .....of ........on approval for the recruitment results……………….
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà We are, Mr./Mrs: ………………………………………
Chức vụ Position: ………………………………………………………………………
Đại diện mang đến đơn vị chức năng On behalf of (hereinafter referred lớn as the Employer)………………
Địa chỉ Address…………………………………………………………………………
Điện thoại Phone number: ………………………………………………………………
Và một bên là Ông/ Bà And Mr./Mrs (hereinafter referred to as the Employee): …………
Sinc ngày Date of birth…….. tháng …….. năm …….. tại Place of birth…………………
Trình độ giảng dạy Education: ………………………………………………………………
Chulặng ngành giảng dạy Training major: ……………………………………………
Năm tốt nghiệp Year of graduation: ……………………………………………………
Nghề nghiệp trước lúc được tuyển chọn dụng Occupation before the recruitment……………
Địa chỉ hay trú tại Permanent residence: ……………………………........................
Số minh chứng thư dân chúng ID thẻ number………………………….........................
Cấp ngày Date of birth….. mon ….. năm ….. trên Place of birth………………………
- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …….. tháng …….. năm ……… mang đến ngày ......... tháng ……….. năm ………………
The contract’s term is from ………………… lớn.....................................
- Thời gian triển khai chế độ cộng sự (ví như có) từ thời điểm ngày ….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………
Probationary period (if any) is from ................................. lớn ...................................
- Địa điểm làm việc Place of work:...........................................................................
- Chức danh chuyên môn Professional title: .............................................................

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng Seem Là Gì ? Seem Trong Tiếng Tiếng Việt


- Chức vụ (nếu như có) Position (if any): ........................................................................
- Nhiệm vụ Duties .....................................................................................................
- Thời giờ đồng hồ thao tác làm việc Hours of work: .........................................................................
- Phương nhân thể vận động thao tác làm việc Vehicle serving the work: ……………………………
- Chức danh nghề nghiệp và công việc được bổ nhiệm (mã số) Appointed position (code): ………, Bậc Grade: ……
Hệ số lương Salary coefficient……………………………………………..............
- Prúc cung cấp (trường hợp có) gồm Allowance (if any) including: ………………………….....
được trả that is paid………… lần vào các ngày times every…………… mỗi tháng of the month.
- Khoản trả quanh đó lương Payment other than salary……………….........................
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *