He had the feeling he was being followed (= someone was going after hyên ổn khổng lồ catch hyên or see where he was going).

Bạn sẽ xem: Follow me là gì

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự maze-mobile.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.

khổng lồ read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or saidIf you follow a particular person on a social media website (= a website where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose lớn see everything that person posts (= publishes) on the website.To follow someone is also khổng lồ move along after a person in order to watch where that person is going: Fuel prices for transporting goods have sầu increased, so it would follow that those prices are getting passed on khổng lồ customers.follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry inkhổng lồ the crash, the airline said that normal procedure had been followed.follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected to lớn follow its lead.We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit. Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.

Bạn đang xem: Follow me là gì

*

a person employed by a newspaper, a television station, etc. to report on a particular subject or sover reports from a foreign country

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Ca Sĩ Wanbi Tuấn Anh - Tiểu Sử Wanbi Tuấn Anh

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *