Bordetella species, with the exception of B. petrii, are obligate aerobes, as well as highly fastidious, or difficult lớn culture.

Bạn đang xem: Fastidious là gì


Các loại Bordetella, xung quanh B. petrii, là sinch vật hiếu khí buộc phải, cũng như khôn cùng nặng nề tính hoặc nặng nề nuôi ghép.
Philip French of The ObVPS considered Departures to lớn be a "moving, gently amusing" film, which the director had "fastidiously composed".
Philip French của The Observer coi Người đưa tiễn là 1 trong những tập phim "lay cồn, vui chơi vơi nhàng”, nhưng mà đạo diễn "biến đổi một cách chọn lọc".
Susceptible khổng lồ streptomycin & rifampicin Resistant khổng lồ isoniazid and ethambutol Differential characteristics Differentiation from other slowly growing mycobacteria by its fastidious growth.
Nhạy cảm với streptomycin và rifampicin Chịu đựng được isoniazid và ethambutol Sự khác biệt cùng với các vi khuẩn mycobacteria lờ đờ cải cách và phát triển không giống bởi vì sự kỉm phát triển Khi nuối cấy của chính nó.
He coughed, put on his glasses, arranged them fastidiously, coughed again, and wished something would happen lớn avert the seemingly inevitable exposure.

Xem thêm: Tên Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì ? Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì


Ông ho, bỏ trên kính của bản thân, thu xếp bọn chúng fastidiously, ho một đợt tiếp nhữa, và mong ước một cái gì đó sẽ xảy ra để tránh tiếp xúc chắc là quan yếu tránh khỏi.
Portraying her character "Catita" (an Italian Argentine cook), opposite Methân phụ Ortiz and Tilớn Lusiarbởi (Catita"s fastidious employers), in Mujeres que trabajan (Working Women), the comedy"s success led lớn an offer the following year khổng lồ portray Catita"s par, Cándida (an antiquated Galician maid), for which she also wrote the screenplay.
Đóng vai nhân trang bị "Catita" (một đầu bếp tín đồ Argentina), đối diện cùng với Mephụ thân Ortiz cùng Tito Lusiarvì chưng (người sở hữu khó tính của Catita), sống Soones que trabajan (Phụ nữ giới làm cho việc), thành công của tập phim hài đã dẫn cho một ý kiến đề xuất vào khoảng thời gian sau nhằm mô tả vai diễn của Catita. (một tín đồ giúp bài toán Galicia cổ), phyên cơ mà bà đã và đang viết kịch bạn dạng. ^ Werchowsky, Florencia (2008).
He"ll be fastidious, tending toward obsessive - compulsive sầu disorder, and he"ll have an overwhelming sense of indignation towards the things that he"s judged lớn be wrong.
Hắn vẫn khó khăn tính, tìm hiểu bệnh xôn xao ám ảnh chống chế, và hắn sẽ có một cảm giác áp hòn đảo của sự phẫn nộ hướng tới phần lớn điều nhưng hắn Reviews là không nên.
Physiology Slow, fastidious growth in liquid media within 3–12 weeks at 31 °C, 37 °C & 42 °C, with slightly better growth at 45 °C. Primary cultures for isolation require liquid broth truyền thông media such as BACTEC 12B medium, Middlebrook 7H9 medium.
Sự vững mạnh chậm, kém vào môi trường xung quanh lỏng trong tầm 3-12 tuần nghỉ ngơi 31 °C, 37 °C cùng 42 °C, với sự tăng trưởng tốt rộng một ít sống 45 °C. Các môi trường thiên nhiên thiết yếu nhằm cô lập đòi hỏi môi trường xung quanh lỏng như môi trường thiên nhiên BACTEC 12B, môi trường xung quanh Middlebrook 7H9.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *