I.Nhận biết danh tự, tính từ, trạng tự, đụng tự trong Tiếng Anh1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)2. Danh tự (NOUN)3. Động từ bỏ (VERB)4. Trạng tự (ADVERB):

I.Nhận biết danh tự, tính từ bỏ, trạng tự, rượu cồn tự trong Tiếng Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính từ bỏ hay xong xuôi bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive sầu, -ish, -ous, …


*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau hễ từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau các đại từ bỏ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận ra tính từ:

Thường có hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active sầu, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Tính từ

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mlàm việc rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, giỏi hơn
CapableofCó thể
AwareofCó nhận thức về
Suspociousof Có nghi ngờ về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ thay đổi về
(Dis)satisfiedwith(ko) ăn nhập với
LiableforChịu đựng trách nát nhiệm về
Responsibleforchịu đựng trách nát nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để triển khai gì
ConcernedaboutQuan tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng thụ về

Adj + N:


AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế sửa chữa tạm thời
TemporaryworkCông bài toán nhất thời thời
SubstantialIncreaseSự tạo thêm xứng đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cấp đáng kể

2. Danh tự (NOUN)

*
Vị trí của danh từ bỏ trong câu2.1. Vị trí của danh trường đoản cú vào câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu quản lý ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ ssống hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận biết danh từ

Danh trường đoản cú thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..ment: pavement, movement, environment….

Xem thêm: While Là Gì - Trong Tiếng Anh, A While Và

ce: difference, independence, peace………..ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: rượu cồn từ+ er/or thành danh từ bỏ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Crúc ý một số Tính tự có chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động từ bỏ (VERB)

Trong ngữ pháp giờ Anh, cồn từ bỏ được chia thành:

3.1. Động từ To be

Động trường đoản cú tobe bao gồm gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have sầu been, being…


Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have lớn (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: đánh giá tài liệu/kế hoạch/pháp luật thích hợp đồng.Reserve the right to_V: bao gồm quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu cháy khách du lịch, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/các dịch vụ bắt đầu.Represent the company/the organisation/the group: thay mặt mang lại công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký đúng theo đồngRenew a contract: gia hạn hợp đồngConfirm the reservation: chứng thực lại câu hỏi đặt chỗRetain the receipts: lưu lại hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp đồ vật gi đến aiAttribute s.t lớn s.o: cho rằng vật gì là nhờ vào ai. Ex: the company attributes its success to lớn the dedicated employees (Công ty này nhận định rằng sự thành công xuất sắc của bản thân mình là dựa vào phần đông nhân viên tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trsống nênAppear: nhường nhịn nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng tự (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận thấy trạng từ

Trạng tự chỉ thể giải pháp (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ bao gồm đuôi _ly mà lại là tính từ bỏ như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (mặt hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly cơ mà là trạng tự nlỗi fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng trường đoản cú vào câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really like youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.
*

Học giờ anh online thuộc KFE để nâng cao đẳng cấp kiến thức và kỹ năng của người sử dụng. Rất những nội dung bài viết tốt về ngữ pháp giờ đồng hồ anh, giờ đồng hồ anh giao tiếp đã đợi chúng ta khám phá.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *