Kế toán – Kiểm tân oán là 1 trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng tối đa bây chừ, mặc dù đề xuất tuyển chọn dụng ngành này của các chủ thể, tập đoàn bự cũng rất khắt khe cùng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán là một trong những kỹ năng bắt buộc mà các bạn ứng viên phải nắm vững nếu còn muốn làm việc cùng thăng tiến trong môi trường hội nhập quốc tế.


*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán

Trong nội dung bài viết này, maze-mobile.com vẫn tổng phù hợp 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán theo bảng vần âm, hi vọng sẽ giúp đỡ chúng ta học tập từ vựng siêng ngành một biện pháp có khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít tân oán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: giá thành đề xuất trả Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người chào bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances to lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây cất cơ phiên bản Cash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền phương diện trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi ngân hàng Cash in transit: Tiền sẽ chuyển Cheông chồng and take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng Construction in progress: Chi tiêu tạo ra cơ bản dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ đụng với đầu tư nđính hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá cả ngóng kết gửi Deferred revenue: Người cài đặt đưa trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định vô hình dung Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá bán Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách chuyển động tài bao gồm Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: Ngân sách không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài thiết yếu Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài thiết yếu Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt Fixed asmix costs: Nguyên ổn giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative sầu expenses: túi tiền quản lý công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập vận động tài thiết yếu Intangible fixed asset costs: Ngulặng giá gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung Instruments and tools: Công vắt, cách thức vào kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ Investment và development fund: Quỹ đầu tư vạc triển Itemize /’aitemaiz/: msinh hoạt tè khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài bao gồm Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định thuê tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ đề nghị trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết quỹ, ký cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu tứ triệu chứng khoán lâu năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt với chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ vận động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác Other current assets: Tài sản lưu đụng khác Other long-term liabilities: Nợ dài hạn không giống Other receivables: Các khoản đề nghị thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tứ thời gian ngắn khác Owners’ equity: Nguồn vốn công ty ssinh sống hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước Payables to employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay mặt hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động tài chính Purchased goods in transit: Hàng mua vẫn đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản nên thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của doanh nghiệp Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Chi tiêu bán sản phẩm Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá chỉ bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký kết quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn marketing Short-term security investments: Đầu tư bệnh khoán thù ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes và other payables lớn the State budget: Thuế và các khoản nên nộp đơn vị nước Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho người chào bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Trên đây là 100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán phổ cập độc nhất, liên tiếp được thực hiện vào quá trình. Nếu bạn muốn được huấn luyện một bí quyết chuyên nghiệp hóa về các kiến thức tiếng anh ship hàng cho quá trình, hãy đăng ký theo links sau nhằm nhận support suốt thời gian học tập giờ đồng hồ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm nhé: maze-mobile.com/dang-ky-hoc/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *