kinh·ghê Tạ ơn·hạnh phúc·phúc lộc·phúc đức·phước lành·sự may mắn·phúc

*


At their altars we kneel before God, our Creator, và are given promise of His everlasting blessings.

Bạn đang xem: Blessing là gì


Chúng ta quỳ xuống trên bàn thờ tổ tiên trong những ngôi nhà kia trước Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo của họ với được ban cho lời hứa hẹn về các phước lành ngôi trường cửu của Ngài.
4:4-6) Jehovah’s spirit and blessings are linked to the one association of brothers that God is using.
She wholeheartedly agrees with the words of the Proverb that says: “The blessing of Jehovah —that is what makes rich, & he adds no pain with it.” —Proverbs 10:22.
Chị hết sức gật đầu cùng với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va tạo cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự nhức lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).
Nếu họ liên tục sống như họ đang sinh sống, thì phước lành đã được hứa hẹn bao gồm được gia công tròn không?
Bless Jehovah, all you his works, in all places of his domination .” —Psalm 103:19-22.
Hỡi các công-Việc của Đức Giê-hô-va, trong mọi khu vực nước Ngài , hơi ngợi-khen Đức Giê-hô-va!”—Thi-thiên 103:19-22.
And your friendship khổng lồ even one new member may, in this life & in the next, cause hundreds or even thousands of their ancestors & their descendants to lớn call you blessed.
Và tình bạn của các anh bà bầu cho dù chỉ đối với một tín hữu mới cũng rất có thể, vào cuộc sống đời thường này và trong cuộc sống thường ngày mai sau, khiến cho hằng trăm giỏi ngay cả hằng nngu tổ tiên của họ cùng nhỏ con cháu của họ ngợi khen những anh chị em.
Isn’t it wonderful to lớn know that we don’t have sầu to lớn be perfect khổng lồ experience the blessings and gifts of our Heavenly Father?
Là điều hoàn hảo nhất nhằm hiểu được chúng ta không cần thiết phải tuyệt vời nhất để sở hữu được các phước lành cùng ân tđọng của Cha Thiên Thượng.
The narrative sầu is also of interest to lớn us because it highlights the blessings that come from obedience khổng lồ the true God and the consequences of disobedience to him.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Tell Apart Nghĩa Là Gì ? Tell Them Apart Nghĩa Là Gì


Lời tường thuật cũng xứng đáng cho bọn họ chú ý bởi vì nêu bật phần lớn ân phước đã đạt được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật cùng hậu quả thảm hại khi bất tuân lệnh Ngài.
They would exalt Jehovah’s name more than ever before and would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các biến hóa nạm đó giờ đây hẳn vẫn làm cho rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước đây nhiều cùng cuối cùng đã dẫn mang đến ân phước mang đến tất cả những mái ấm gia đình trên đất.
Đối với tín đồ Đấng Christ, sự dâng bản thân với báp têm là đa số bước cần thiết nhằm nhận thấy ân phước của Đức Giê-hô-va.
Jehovah promised Abraham: “By means of your seed all nations of the earth will certainly bless themselves.”
Đức Giê-hô-va hẹn cùng với Áp-ra-ham: “Các dân thế-gian đa số sẽ dựa vào dòng-dõi ngươi nhưng được phước” (Sáng-chũm Ký 22:18).
Yes, he will bless you with many children*+ và with the produce of your soil, your grain, your new wine, your oil,+ the calves of your herds và the lambs of your flocks, in the l& that he swore lớn your forefathers lớn give to lớn you.
Thật cầm cố, ngài vẫn ban phước cho anh em có nhiều nhỏ con cháu,+ dư dật thổ sản, ngũ cốc, rượu bắt đầu, dầu,+ trườn bé cùng rán nhỏ trong bạn bè, tại xđọng mà ngài sẽ thề với tổ prúc đồng đội rằng ngài đã ban đến anh em.
6 When the inhabitants of Sodom & Gomorrah showed themselves to lớn be grossly depraved sinners, by abusing the blessings that they, as part of mankind, were enjoying at Jehovah’s hand, he decreed that the inhabitants should be destroyed.
6 Lúc những người ngơi nghỉ thành Sô-đôm cùng Gô-mô-rơ chứng tỏ bọn họ là đông đảo kẻ sa đọa đầy tội trạng vày sử dụng quá ân phước mà họ, là phần của gia đình trái đất, thừa hưởng trong tay Đức Giê-hô-va thì Ngài đã chỉ định những người dân kia đề xuất bị bài trừ.
Finally, after much prayer và effort on our part, the blessed day arrived when we were able khổng lồ present ourselves for Christian baptism. —Read Colossians 1:9, 10.
Cuối thuộc, sau không ít lời cầu nguyện với cố gắng, ngày đặc biệt quan trọng đã tới lúc chúng ta có thể lấy lệ báp-têm của tín thứ Đấng Christ.—Đọc Cô-lô-se 1:9, 10.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *