Ngày công ty giáo nước ta 20/11 đã tới đây rồi. Hôm ni hãy thuộc FreeTalk English mày mò nhữngtừ vựng tiếng Anh chuyên ngành dạy dỗ nhé!

Quý Khách cũng hoàn toàn có thể dựa vàotừ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành giáo dụctiếp sau đây đểreviews về nghề giáo bởi tiếng Anh, haynói cho 1 người các bạn nước ngoài làm sao kia về cô giáo tốt ngôi ngôi trường nhưng mà bạn đã/đang/đã theo học tập.

Ngoàitrường đoản cú vựng lẻ tẻ về giáo dục, nội dung bài viết này vẫn hỗ trợ nhữngcác tự giờ đồng hồ Anh về dạy dỗ.

Cụm tự tiếng Anh về giáo dụccũng cónhiều nhiều tự đồng nghĩa khácrất có thể thay thế. Cùng tìm hiểu nhé!

quý khách đã xem: Academic staff là gìquý khách hàng đang xem: Academic staff là gì

Bạn đang xem: Academic staff là gì

*

Xem thêm: Thông Tin Về Tùng Maru Là Ai Mà Khiến Han Sara “Điêu Đứng” Đến Vậy

FreeTalk English - Tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Nói được giờ Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí nhận bình chọn trình độ miễn phí tại:https://maze-mobile.com/

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/
: cỗ giáo dụcteacher /ˈtiːtʃər /: thầy côClassroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: gia sư đứng lớpTrain /treɪn/

Training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

Student /ˈstjuːdənt/: sinh viênPupil /ˈpjuːpl/: học sinhTeacher training /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và huấn luyện giáo viênDistance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: huấn luyện và đào tạo từ xaVocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo và huấn luyện nghềClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt /:điều hành lớp họcAcademic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /

Grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /

Results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /

bảng điểm

Certificate /sərˈtɪfɪkət /

Completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /

Graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /

bằng, triệu chứng chỉ

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấpCredit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /

Credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /

dịch thành tích

subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /

cỗ môn

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)Request for leave sầu (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đối kháng xin nghỉ (học tập, dạy)Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo vănTeaching sida /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy dỗ họcPass (an exam) /pæs/: đỗClass observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờTake /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thiRealia /reɪˈɑːliə /: giáo thay trực quanCourse ware /kɔːrs wer /: giáo trình năng lượng điện tửTutor /tuːtər/: gia sư dạy dỗ thêm


*

Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər /

Visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/

giáo viên thỉnh giảng

Homework /ˈhoʊmwɜːrk /: bài tập về nhàLesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo ánBirth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy knhì sinhConduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểmheadmaster /ˌhedˈmæstər /

headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/

hiệu trưởng

School records /skuːl ˈrekərd/

Academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/

School record book /skuːl ˈrekərd bʊk/

học tập bạ

Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệuPerformance /pərˈfɔːrməns /: học lựcTerm /tɜːrm / (Br)

Semester /sɪˈmestər/ (Am)

học tập kỳ

Teacher training workcửa hàng /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp/

Conference /ˈkɑːnfərəns/

hội thảo giáo viên

Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trườngTest /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm traHall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br)

Dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am)

ký kết túc xá

Skill /skɪl/: kỹ năngGraduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ xuất sắc nghiệpCertificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ vạc bằngBreak / breɪk/; recess /rɪˈses/: ngủ giải lao (thân giờ)Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: ngủ hèExtra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: nước ngoài khóaEnroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /:con số học sinh nhập họcEnrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập họcBest students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːnkiểm tra /: thi học sinh giỏiUniversity/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳngHigh school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPTFinal exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệpObjective demo /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệmSubjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi từ bỏ luậnCandidate /ˈkændɪdət /: thí sinhPractice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hànhPracticum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợpNursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm nonKindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/: mẫu giáoPrimary /ˈpraɪmeri /

elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /);

primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/

tè học

Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /

middle school /ˈmɪdl skuːl /

junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở

Upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/

high school /haɪ skuːl/

secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/

trung học tập phổ thông

Day school /deɪ skuːl/: ngôi trường bán trúState school /steɪt skuːl/: ngôi trường công lậpBoarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trúPrivate school /ˈpraɪvət skuːl/: trường tư thụcFail (an exam) /feɪl /: trượtOptional /ˈɑːpʃənl /: tự chọnElective sầu /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộcUniversity /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/: Đại họcPh.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /),

doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ

Master /ˈmæstər /: thạc sĩĐối với công dụng học tập:

A: Excellent /ˈɛksələnt/ - giỏi

B: Good /gʊd/ - khá

C: Average /ˈævərɪʤ/ - Trung bình

D: Below average /bɪˈləʊ ˈævərɪʤ/ - vừa phải yếu

F: Poor/Weak /pʊə/ /wiːk/- yếu

Đối với hạng xuất sắc nghiệp:

Pass /pæs /: trung bình

Svào pass /strɒŋ pɑːs/: vừa đủ khá

Credit /ˈkredɪt/: khá

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: giỏi

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: xuất sắc

Full-time /fʊl-taɪm/ Chính quyPart-time /pɑːt-taɪm/ Vừa làm vừa họcDistance learning /ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ/ Học từ bỏ xaGuided self-learning /ˈgaɪdɪd sɛlf-ˈlɜːnɪŋ/ Tự học được bố trí theo hướng dẫn

Mong rằng trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành giáo dục giúp bạn hiểu hơn vềngành giáo dụccũng như có thêm cho mìnhrất nhiều từ bỏ vựng, các trường đoản cú giờ đồng hồ Anh về giáo dục nhé!

FreeTalk English - Tiếng Anh tiếp xúc trực con đường. Nói được tiếng Anh chỉ sau 63 ngày. Đăng kí thừa nhận kiểm soát chuyên môn miễn chi phí tại:https://maze-mobile.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *